User Profile

Cuomo Lawver

Bio Statement

Khóa?h?c dinh khoan ke toan?v?y tay ch? vi?c. B?n ?ang y?u h?ch t?p nghi?p v? m?o nhón ? b?n h? quên t? th? ki?n th?c m?o dóm, b?n c?n ôn t?p và c?p nh?t ki?n th?c ph??ng k? nhen m?i ? b?n ???ng bâng khuâng và không bi?t lùng ch?n h?c ? ?âu …

h?c k? toán g?m nh?ng môn gì b?ng ??nh kho?n k? toángbf496##journal.issn##: 1946-1879