User Profile

Cooley Shira

Bio Statement

Khóa?h?c dinh khoan ke toan?núm tay ch? vi?c. B?n ???ng y?u ho?ch ho? nhóm nghi?p v? m?o dóm ? b?n v?n quên t?t ngh? ki?n th?c ph??ng k? t?p, b?n c?n ôn x?p và c?p nh?t tri th?c k? dúm m?i ? b?n còn bâng khuâng và ch?ng bi?t ng?n ch?n h?c ? ?âu …

hoc ke toan gia thanh cách ??nh kho?n nguyên lý k? toánfal448##journal.issn##: 1946-1879