User Profile

Schechter Barnes

Bio Statement

??t ???c các th?ng l?i, Mapletree ti?p t?c tung thành công trình cao c?p One Verandah qu?n 2 h?a h?n s? gây nên m?t làn sóng m?i trên sàn B?S Vi?t Nam, ??a dân c? Vi?t Nam t?o ?i?u ki?n ti?p c?n ??i v?i các S?n ph?m ch?t L??ng cao ?? nâng cao ??i an c? cho ng??i dân t?i ?ây One Verandah.

can ho MapleTree quan 2##journal.issn##: 1946-1879