User Profile

##user.profile.profileImage##

tuyen sinh y duoc ha noi

Affiliation cao dang y khoa pham ngoc thach
Bio Statement

Ngay nay, duoc si da dan khang dinh duoc tam quan trong cua minh voi nganh, trinh do chuyen mon cua duoc si cung duoc nang cao hon boi nhu cau ve viec cham soc suc khoe cua nguoi dan cung ngay cang doi hoi nhieu hon.
Duoc si chinh la nhung nguoi hoat dong trong nganh Duoc, ho phoi hop cung voi Bac si de theo doi benh tinh, qua trinh su dung thuoc chua benh cua benh nhan, theo doi tac dong cua thuoc len co the benh nhan de kip thoi phat hien ra nhung dau hieu bat thuong. Duoc si se giup ke don thuoc, huong dan nguoi dung cach su dung, lieu su dung va luu y trong qua trinh su dung thuoc.
Co hoi nghe nghiep cho sinh vien cao dang duoc
Hien nay, sinh vien nganh Duoc co rat nhieu co hoi de kiem duoc mot vi tri quan trong trong nganh. Sau 3 – 4 nam hoc tap tren giang duong, nam duoc kien thuc tong hop, chuyen sau va trai qua nhung buoi thuc hanh, thuc tap tai cac co so y te, sinh vien dang duoc ra truong co the lam viec tai cac nha thuoc, sau nay co nhieu kinh nghiem co the mo nha thuoc rieng, lam viec tai cong ty duoc, tai cac benh vien tu, benh vien cong hoac con co the tham gia cong tac giang day tai cac truong dao tao Y duoc.
Nhat la voi tinh nganh duoc dang khan hiem nguon nhan luc nhu hien nay va du bao vai nam toi van se chua dap ung du luong nhan luc dang can boi dan so ngay cang tang, benh tat ngay cang nhieu thi co hoi nghe nghiep doi voi cac Duoc si tuong lai van rat rong mo.
Neu ban co du nang luc, kha nang hoc tap tot, co the dang ky vao Dai hoc Duoc, la truong dao tao rieng nganh Duoc nen chat luong giang day se tot nhat. Neu khong co kha nang do vao he Dai hoc, co the dang ky tuyen sinh vao truong cao dang duoc hn, cao dang y khoa pham ngoc thach day deu la nhung truong Cao dang co dao tao nganh Duoc voi co so vat chat kha day du de dap ung duoc nhu cau hoc tap cua sinh vien. Hon nua, theo hoc Cao dang, sinh vien se rut ngan duoc thoi gian tren giang duong, co them thoi gian di thuc tap va lam viec thuc te tai cac co so y te, cac cong ty duoc… de nang cao duoc kinh nghiem chuyen mon. som tim duoc mot cho dung tot trong nganh.
Xem them: http://www.caodangduochanoi.edu.vn/cat/cao-dang-duoc.html
De nop ho so, cac ban co the gui ve dia chi Cao dang Y duoc Ha Noi - truong Cao dang Y Khoa Pham Ngoc Thach tai duong Ngoc Hoi - Xa Ngoc Hoi - Huyen Thanh Tri - TP Ha NOi.
Thong tin lien he:
Social: https://www.reddit.com/user/cdduochanoi33
Dia chi: Km14 Duong Ngoc Hoi - Xa Ngoc Hoi - Huyen Thanh Tri - TP. Ha Noi. (Canh cay xang 76 - BV Nong Nghiep)
Website: http://www.caodangduochanoi.edu.vn
Email: caodangykhoaphamngocthach@gmail.com
Dien thoai: 096.153.9898 - 093.351.9898
Hastag: #caodangduochanoi #caodangykhoaphamngocthach #caodangyduoc##journal.issn##: 1946-1879