User Profile

##user.profile.profileImage##

Mr Gia Su Trí Tue 24h

Bio Statement

Hien nay, viec thue Gia su day kem tai Hoang Mai dang tro thanh mot hinh thuc cuu canh cho nhieu phu huynh khi tinh trang hoc tap cua con co van de. Voi doi ngu Gia su Toan, Gia su Mon Hoa, Gia su Ly,... phong phu va co trinh do thi day la mot hinh thuc day va hoc mang lai nhieu hieu qua cho hoc sinh.
Hien nay, viec thue Gia su day kem tai nha dang tro thanh mot hinh thuc cuu canh cho nhieu phu huynh khi tinh trang hoc tap cua con co van de. Voi doi ngu Gia su Toan, Gia su Mon Hoa, Gia su Ly,... phong phu va co trinh do thi day la mot hinh thuc day va hoc mang lai nhieu hieu qua cho hoc sinh. De viec thue Gia su thuc su mang lai hieu qua cao nhat thi phu huynh can co su kiem soat va ket hop voi Gia su trong viec day con.

5 truong hop co the xem xet cho viec thue mot gia su cho con:

Neu con ban va ban dang roi vao cac truong hop sau day, ban co the nghi den giai phap thue mot gia su ve nha day cho con cua ban
- Con ban hoc kem va mat kien thuc can ban.
- Con ban qua kem o lop, khong bang ban be va khong theo kip tien do giang day o truong lop.
- Con ban co hoc luc tuong doi on, tuy nhien gia dinh muon dau tu them voi mong muon hoc luc cua con co su tien bo vuot bac.
- Con ban can duoc dau tu trong cac giai doan: thi hoc ky, thi hoc sinh gioi, thi tot nghiep, thi Dai hoc,..
- Phu huynh khong co thoi gian hoac khong du nang luc de theo kem va ren luyen cho con.

Cac bac phu huynh nen lam gi? (khi thue mot Gia su Toan, Gia su hoa tai Ha Noi,...)
- Neu ban can tim mot gia su qua trung tam gioi thieu gia su, phu huynh can phai cung cap cac tieu chuan yeu cau: chang han nhu gia su hoc tai truong? Hoc luc nhu the nao? co nhieu kinh nghiem hay khong? Co ky nang su pham hay khong? ...
- Trong ngay di day dau tien cua cac gia su, phu huynh can danh it thoi gian ngoi noi chuyen voi gia su, tro chuyen va trao doi them ve tinh hinh hoc tap cua con. De xuat va gop y de co phuong an giang day hieu qua, so buoi hoc can thiet va noi dung can huong dan,...
- Tranh de Gia su va con ban hoc tap qua lau ma khong co su giam sat neu chua co su an tam, doi khi cha me co the mang theo do uong hoac trai cay de moi cac Gia su, qua do kiem soat viec day va hoc, tu do co dieu chinh cho phu hop.
- Dung giao pho het trach nhiem day cho Gia su, thay vao do danh thoi gian de giam sat va quan sat tinh hinh hoc tap cua con em. Khi con ban nhan duoc diem tot, khen ngoi kip thoi, hoac phe binh va dong vien tre phan dau nhieu hon nua neu chang may bi diem kem.
- Dinh ky co the hoi con cua ban ve nhung ket qua dat duoc ke tu khi gia su, luc hoc co duoc cai thien hay khong? Kien thuc co vung chac hon truoc? .. Neu con ban nghi rang gia su chua hieu qua, phu huynh nen can nhac xem xet.

De tim kiem Gia su Hoa gioi tai Ha Noi cho con, hay lien he voi chung toi, phu huynh se duoc mien phi 100% tim Gia su Hoa chat luong nhat.

Thong tin lien he:
Dia chi:
(Ha Noi): CS1: So 11 Ngo 14 Me Tri
(HCM): 119 Tan Lap 2 , P.Hiep Phu
(Da Nang): 112/68/33 Hoang Dieu, Quan Hai Chau.
Website: https://mola.vn/
Email: giasumola@gmail.com
Hastag: #giasudaykem, #giasuquanhoangmai, #tritue24h##journal.issn##: 1946-1879