User Profile

##user.profile.profileImage##

tonthepsangchinh vn

Bio Statement

Quý khách hàng ??n v?i V?t Li?u Xây D?ng Tôn Thép Sáng Chinh có th? yên tâm v? giá s?n ph?m luôn là báo giá m?i nh?t c?p nh?t t? các nhà máy s?n xu?t, v?i tiêu chí ch?t l??ng, kh?i l??ng ??, và uy tín cùng phát tri?n.

– Giá c? luôn c?nh tranh nh?t trên th? tr??ng.

– Có xe giao hàng t?n n?i không phân bi?t s? l??ng ít hay nhi?u.

Ph??ng th?c giao nh?n:

– Cam k?t bán hàng 100% bán hàng nhà máy có nhãn mác c?a nhà s?n xu?t.

Giao hàng trong các qu?n Thành Ph? H? Chí Minh (Qu?n 1, Qu?n 2, Qu?n 3, Qu?n 4, Qu?n 5, Qu?n 6, Qu?n 7, Qu?n 8, Qu?n 9, Qu?n 10, Qu?n 11, Qu?n 12, Qu?n Th? ??c, Qu?n Gò V?p, Qu?n Bình Th?nh, Qu?n Tân Phú, Qu?n Phú Nhu?n, Qu?n Tân Bình, Qu?n Bình Tân, Huy?n Hóc Môn, Huy?n C? Chi, Huy?n Nhà Bè, Huy?n C?n Gi?). Long An, Bình D??ng, ??ng Nai, Tây Ninh,.. 

Công ty TNHH Tôn Thép Sáng Chinh chân thành c?m ?n quý khách hàng, b?n hàng, công ty xây d?ng,… ?ã ??ng hành và  phát tri?n trong th?i gian qua.

Thông tin v? b?ng báo giá xà g? : B?ng báo giá xà g? Cb?ng báo giá xà g? Z

Chúng tôi cam k?t s? h? tr? ??ng hành ?? cùng phát tri?n.

Trên th? tr??ng hi?n nay có nhi?u ??n v? cung c?p, bán v?t li?u xây d?ng giá r?, ch?t l??ng kém mà khách hàng không h? bi?t.

Vì v?y ?? tránh mua ph?i hàng gi? - hàng nhái - hàng kém ch?t l??ng.

Tôn Thép Sáng Chinh khuyên quý khách nên tìm hi?u k? các thông tin tr??c khi mua.

Quý khách hãy liên h? tr?c ti?p v?i chúng tôi qua Hotline: 097.5555.055 ?? ???c t? v?n v? s?n ph?m c?ng nh?  giá s?t thép xây d?ng. Xin chân thành c?m ?n quý khách.

Chúng tôi hi?n là ??a ch? cung c?p thép xây d?ng giá t?t nh?t Tphcm v?i nhi?u chính sách, d?ch v? ch?m sóc khách hàng t?n tình.

Công ty chúng tôi là nhà phân ph?i các s?n ph?m s?t thép xây d?ng v?i s? l??ng không gi?i h?n

https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-sat-thep-xay-dung/bang-bao-gia-thep-pomina/ ???c công ty TNHH Sáng Chinh cung c?p thông tin v? giá c? t?i ngay nhà máy s?n xu?t c?a các hãng n?i ti?ng hi?n nay.

Chúng tôi còn là nhà phân ph?i cho các ??i lý s?t thép l?n nh? t?i khu v?c Mi?n Nam.

B?ng https://tonthepsangchinh.vn/bao-gia-thep-tam/ ??y ?? v? m?u mã, quy cách và kích th??c.

V?i các ??n hàng l?n s? có khuy?n mãi ?u ?ãi nh?t.

Thông tin chi ti?t có t?i https://tonthepsangchinh.vn/

M?i chi ti?t th?c m?c, xin quý khách vui lòng liên h? cho chúng tôi qua ??a ch? sau:

LIÊN H?
  • V?n phòng 1: S? 287 Phan Anh, P. Bình Tr? ?ông, Qu?n Bình Tân, TP. HCM
  • V?n Phòng 2: S? 3 Tô Hi?u, P. Tân Th?i Hòa, Qu?n Tân Phú, TP. HCM
  • Tel: 097.5555.055 - 0909.936.937 - 09.3456.9116 - 0932 117 666
  • Email: thepsangchinh@gmail.com
  • Gi? làm vi?c: 24/24h T?t c? các ngày trong tu?n. T? th? 2 ??n ch? nh?t! H?n ch? g?i lúc khuya, b?n có th? nh?n tin chúng tôi s? tr? l?i sau.

Xem thêm các b?ng báo giá c?a Tôn Thép Sáng Chinh : https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-sat-thep-xay-dung/bang-bao-gia-thep-viet-nhat/ https://tonthepsangchinh.vn/bang-bao-gia-sat-thep-xay-dung/bang-bao-gia-thep-mien-nam/

Trung th?c v?i khách hàng v? ch?t l??ng, tr?ng l??ng và ngu?n g?c s?n ph?m.
Chúng tôi xin g?i t?i quý khách hàng b?ng báo giá c?p nh?t m?i nh?t t? nhà s?n xu?t.
?? có b?ng báo giá v?t li?u xây d?ng m?i và chính xác nh?t do các nhà máy s?n xu?t tôn cung c?p , Quý khách hàng vui lòng liên h? v?i phòng kinh doanh c?a chúng tôi.
V?i m?c ?ích cung c?p v?t li?u xây d?ng cho t?t c? các ??i t??ng:
– Khách hàng t? bình dân cho t?i cao c?p.
– Nên giá s?t thép ??nh hình c?ng có s? khác bi?t gi?a các kích th??c và công n?ng s? d?ng.
Là ??n v? có thâm niên, uy tín trong vi?c cung c?p s?n ph?m thép xây d?ng các lo?i trên th? tr??ng Tp.HCM và các t?nh lân c?n.
Chúng tôi cam k?t cung c?p s?n ph?m cho khách hàng luôn có tem nhãn c?a nhà s?n xu?t.

Gi?i thi?u s?t thép xây d?ng t?i công ty Sáng Chinh

– M?i s?n ph?m ??u ??t tiêu chu?n trong ki?m ??nh c?a h?i s?t thép Vi?t Nam.

– Giá c? c?nh tranh và ch?t l??ng t?t nh?t th? tr??ng mi?n Nam.

– Chúng tôi là nhà phân ph?i s?t thép l?n t?i khu v?c Mi?n Nam.

– ??i ng? chuyên viên làm vi?c n?ng ??ng và nhi?t tình. S? h? tr? b?n m?i lúc, gi?i ?áp t? v?n và báo giá nhanh chóng, tr?c ti?p nh?t.

– Công ty TNHH Sáng Chinh s? h?u h? th?ng kho hàng l?n. R?i ??u t?i t?t c? các qu?n huy?n c?a TPHCM và các t?nh lân c?n: Tây Ninh, ??ng Nai, Long An,…

– Làm vi?c v?i nhà nhà máy l?n có ch?t l??ng s?n ph?m cao.##journal.issn##: 1946-1879