User Profile

##user.profile.profileImage##

Sàn giao d?ch b?t ??ng s?n Pham Land

Bio Statement

PhamLand – sàn giao d?ch b?t ??ng s?n uy tín trên th? ph?n b?t ??ng s?n khu v?c phía ?ông th? thành H? Chí Minh là th??ng hi?u ???c thành l?p nh?m mang t?i nh?ng thông tin m?i nh?t trên th? ph?n b?t ??ng s?n c?ng nh? h? tr? giúp ?? nhà kinh doanh trong ngành ngh? b?t ??ng s?n c?a ??n v? B?t ??ng S?n Nasaland.

Tiêu chí ho?t ??ng c?a PhamLand “các b?n là trung tâm ?? t? ch?c l?n m?nh – l?i ích quý khách là ch? tiêu b?c nh?t ?? công ty còn ?ó trên th? tr??ng B?t ??ng S?n” PhamLand ho?t ??ng theo tiêu chu?n 3K “không d?ng h?c t?p – ko ng?ng h?c h?i- không ng?ng nghiên c?u” mang m?c tiêu tìm ra nh?ng bài h?c m?i, nh?ng thông tin m?i nh?t v? th? ph?n B?t ??ng S?n v?i t?i cho nhà kinh doanh.

PhamLand t? tin là n?i mang ??n cho nhà ??u t?, nhà buôn bán các thông tin h?u ích nh?t v? th? tr??ng b?t ??ng s?n, c?ng là n?i có l?i cho nhà ??u t?, nhà buôn bán nh?ng s? tin t??ng nh?t v? l?nh v?c B?t ??ng S?n.

Liên h? v?i Ph?mLand: Ph?m Chiêu Ng??i sáng l?p Ph?mLand là m?t chuyên gia nghiên c?u và ?ánh giá cung c?p thông tin m?i nh?t v? th? tr??ng b?t ??ng s?n. | S? ?i?n tho?i: 0906 998 233 - Ph?m Th? M? H?nh CEO c?a Ph?mLand

??a ch?: 35 Tr?n L?u, Khu ?ô th? An Phú An Khánh, Qu?n 2, H? Chí Minh 700000

Social:

https://addyp.com/profile/96130https://www.dealerbaba.com/suppliers/others/phamland.htmlhttps://www.business.vcsdata.com/view_company_details.php?com_name=MTEwNTg3http://imclassified.com/user/profile/86838


##journal.issn##: 1946-1879