User Profile

##user.profile.profileImage##

Thanh Son

Affiliation https://nonbothanhson.com.vn/
Bio Statement

 Non b? Thanh S?n mang th? vi?n tr? b?ng ph??ng pháp phân ph?i nh?ng ng??i làm v??n ?? ?i?u ki?n phân ph?i d?ch v? làm cho v??n c?nh quan ch?t l??ng

Do ??y, cho dù b?n s? h?u m?t kho?ng sân nh?, khu v??n ngo?i thành to h?n hay khu ngh? d??ng r?ng l?n.

Non b? Thanh S?n cung c?p m?t lo?t các nhà s?n xu?t b?o trì v??n nhi?u n?m kinh nghi?m giúp chuy?n gánh n?ng trong kho?ng b?n sang bàn tay thân thi?n, ham mê và chuyên nghi?p c?a chúng tôi. liên l?c có chúng tôi ngay!

Cây c?nh và hòn non b? liên quan t?i khoa h?c làm v??n và th?m m? c?a cây thu nh? ?? bi?u th? nh?ng nguyên t?c chi ph?i b?ng d?ng. C? 2 ??u truy?n ??t s? tôn kính ??i có b?ng nhiên và ???c g?n k?t sâu s?c trong l?ch s? và v?n hóa n?i chúng b?t ngu?n.

Hình th?c ngh? thu?t hòn non b? phong th?y c?a Trung Qu?c ?ã v?i t? hàng nghìn n?m tr??c, r?t lâu tr??c lúc v?i cây c?nh t??ng ??i Nh?t B?n.

Hòn non b? và cây c?nh ph?n chi?u th? gi?i b?t ch?t và s? k?t n?i mà con ng??i c?m nh?n ???c mang nó.

Cây c?nh (phát âm là ti?ng th? dài x??ng) và hòn non b? ??p (phát âm là cây bút) là s? ít và s? ph? thông.

Ba cái hòn non b? là hòn non b?, hòn non b? phong c?nh, và hòn non b? và l?c ??a.

Cây c?nh và hòn non b? h??ng th? 1 l?ch s? và truy?n th?ng phong phú trong v?n hóa Trung Qu?c và Nh?t B?n và s? ph? thông c?a chúng ti?p t?c l?n m?nh trên khuôn kh? qu?c t?. v?i nh?ng ph?m ch?t ??c ?áo c?a ngh? thu?t, m?u mã, khi?n cho ti?u c?nh sân v??n và làm cho v??n thi?n, cây c?nh và hòn non b? m?i n?m lôi kéo hàng ngàn tín ?? m?i trên kh?p th? gi?i.

Thi?t k? hòn non b? | Hotline: 0938938585 - 0914 503 563

Hon non bo (phong c?nh ch?u trong ti?ng Trung Qu?c) là m?t dòng hình ngh? thu?t s?ng dùng cây ???c tr?ng trong các h?u s? ch?a v?i ?á và nh?ng nguyên li?u khác ?? ?áp ?ng ??i di?n c?a c?nh quan trùng h?p thu nh?. 

Tin liên quan:

 ##journal.issn##: 1946-1879