User Profile

##user.profile.profileImage##

bocxep giare

Affiliation Dai Nam
Bio Statement

R?i ro d?ch v? cho thuê lao ??ng, có hay không?

D?ch v? cung ?ng lao ??ng xu?t hi?n trên th? tr??ng các lo?i d?ch v? t?i Vi?t Nam, ?óng vai trò r?t l?n trong vi?c gi?m t? l? th?t nghi?p, gi?m chi phí tuy?n d?ng và th?m chí gi?m r?i ro khi tuy?n d?ng cho các công ty, doanh nghi?p, t?i sao?

Thông th??ng, v?i m?t quy trình tuy?n d?ng c? b?n, ??u tiên các công ty s? ??ng t?i thông tin tuy?n d?ng c?a mình t?i trang web chính c?a h?, các trang tuy?n d?ng, các trang rao v?t, trang facebook và trên các t? r?i, qu?ng cáo trên báo ?ài, tivi. Sau ?ó, các ?ng viên ti?p c?n các thông tin tuy?n d?ng này và n?p h? s? v? phòng nhân s? c?a công ty. Thông qua quá trình sàng l?c, theo nh? d?ch v? cung ?ng lao ??ng th?y, công ty s? ch?n ra nh?ng ?ng c? viên sáng giá nh?t, h? s? ??p nh?t và b?t ??u quá trình h?n ph?ng v?n. Thông th??ng, b?t k? ?ng viên nào c?ng v?y, h? không ch? n?p h? s? cho m?t công ty, mà là r?t nhi?u công ty mà h? ngh? r?ng mình phù h?p. Do v?y, n?u h? s? h? ??p, không ch? công ty b?n quan tâm mà nhi?u n?i khác c?ng s? nh? v?y. T? l? tuy?n d?ng ???c các ?ng c? viên này do v?y c?ng s? gi?m xu?ng ?áng k?. Song song, v? phía công ty, ngoài áp l?c ?è n?ng lên phòng nhân s?, phòng k? thu?t c?ng ph?i c?t c? nhân s? ?? training, ?? làm vi?c v?i các ?ng c? viên mà công ty ?ã v?t v? tuy?n ???c. Nh?ng sau ?ó, sau chi phí tuy?n d?ng, chi phí training, th? vi?c, th?i gian c?a phòng nhân s? và phòng k? thu?t, không ph?i ?ng viên nào c?ng vui lòng làm vi?c ti?p sau th?i gian th? thách. C? m?t quá trình dài h?i ?úng không?

Th? nh?ng, t?t c? phi?n hà r?c r?i trên s? nhanh chóng bi?n m?t, thay vào ?ó là s? hi?n di?n c?a d?ch v? cung ?ng lao ??ng. B?n s? ch? ph?i làm vi?c v?i bên th? ba này thôi. Quá tuy?t v?i ph?i không? V?i d?ch v? này, các ?ng c? viên s? ???c h? tìm ki?m sàng l?c, xác th?c h? s?, và ??a ??n cho công ty c?n nhân s?. Phòng nhân s? vì v?y s? gi?m b?t vô s? áp l?c, h? ch? ph?i qu?n lý các nhân s? ???c d?ch v? cung ?ng lao ??ng ??a vào mà thôi. Sau khi qua ???c th?i gian th? thách, công ty s? tr? phí tuy?n d?ng cho bên d?ch v? cung ?ng lao ??ng. Quá g?n gàng ?úng không nào? V?a ?? t?n kém chi phí, th?i gian, công s?c c?a phía công ty v?a ?? r?i ro khi ng??i lao ??ng ngh? vi?c. M?i v?n ?? phát sinh s? do d?ch v? cung ?ng lao ??ng gi?i quy?t.

?? tìm hi?u thêm các thông tin chi ti?t v? d?ch v? cung ?ng lao ??ng, b?n vui lòng click vào ?ây: xem thêm

Tham kh?o thêm t?i:

http://journals.ku.lt/index.php/CST/user/viewPublicProfile/9741

http://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/Math/user/viewPublicProfile/55614

https://www.biotaxa.org/Bionomina/user/viewPublicProfile/109256##journal.issn##: 1946-1879