User Profile

vemaybay canada

Bio Statement

Nh?ng ?i?u du khách nên bi?t v? v?n hóa c?a ng??i Canada

Canada là m?t qu?c gia có n?n v?n hoá ?a d?ng, v?i s? giao thoa c?a n?n v?n hoá M? c?ng nh? v?n hoá châu Âu. ?ây c?ng là qu?c gia có s? di c? l?n nên t??ng ??i c?i m?, qua th?i gian là m?t ??t n??c giàu v?n hoá.

??t mua vé máy bay sang Canada, du khách có c?m giác thanh bình khi s?ng trong nh?ng ngôi nhà nh?. Nh?ng s? n?ng ??ng, hi?n ??i c?a các thành ph? vào hàng ??u th? gi?i l?i làm cho nhi?u du khách không kh?i ng? ngàng. Nh?ng ?i?m th?m quan h?p d?n ph?i k? t?i là Toronto – thành ph? hi?n ??i nh?t Canada, Algonquin vàng r?c s?c phong, Ottawa có nh?ng công trình ki?n trúc c? x?a hay ??n Vancouver chiêm ng??ng v? ??p th? m?ng ??y lãng m?n c?a nh?ng bãi bi?n xinh ??p tr?i dài… Tuy nhiên, bài vi?t này s? gi?i thi?u ??n du khách nét ??p trong v?n hóa c?a ng??i Canada.

ng??i dân Canada có r?t nhi?u nét ??p trong v?n hóa mà b?n nên bi?t tr??c khi ??n ?ây du l?ch

 

1. G?p g? và chào h?i

Khi g?p g? 1 ng??i Canada, nghi l? chào h?i ph? bi?n nh?t ??y chính là b?t tay. Tuy nhiên t?i m?t s? n?i nh? Quebec hay các thành ph? nói ti?ng Pháp, khi g?p b?n bè thân thi?t hay ng??i trong gia ?ình, ng??i Canada th??ng ôm và hôn nh? lên gò má, hôn lên má trái r?i lên má ph?i, h? cho r?ng nh? th? s? thân thi?n h?n. Tuy v?y thì vi?c ôm hôn thích h?p h?n n?u 2 ng??i g?p g? là nam – n? ho?c n? – n?, còn v?i nam – nam, h? v?n s? ch?n cách b?t tay.

Khi giao ti?p, ng??i Canada c?ng r?t coi tr?ng ánh m?t. Ánh m?t không nhìn th?ng vào ng??i ??i di?n khi nói có th? b? xem là ?ang tránh né ?i?u gì ??y, ho?c không tôn tr?ng ??i ph??ng. Do ??y khi giao ti?p v?i ng??i Canada, các b?n hãy nh? gi? ánh m?t và không quên n? m?t n? c??i g?n g?i nhé.

2. Giao ti?p b?ng ánh m?t

M?c dù ng??i Canada có xu h??ng nhanh chóng x?ng hô b?ng tên thay vì h?, nh?ng vì phép l?ch s?, hãy x?ng hô b?ng h? cho ??n khi giao ti?p ?? thân m?t và b?n ???c cho phép g?i b?ng tên. V? nh?ng v?n ?? cá nhân, b?n s? b? coi là b?t l?ch s? khi h?i tu?i, ??i v?i c? nam và n?. V?i ??i t??ng kho?ng d??i 30 tu?i thì vi?c này d? ???c ch?p nh?n h?n. V?n ?? cân n?ng c?ng ít khi ???c nói ??n, tuy nhiên v?i ??i t??ng giao ti?p là nam, và n?u nh? có ý ??nh khen v? thân hình c?a h? thì b?n v?n có th? h?i v? cân n?ng.

Xem thêm: S?n Vé Máy Bay Giá R? ?i Các Thành Ph? Toronto, Vancouver, Montreal T?i Canada

3. V?n hoá t?ng quà c?a ng??i Canada

Thông th??ng , ng??i Canada th??ng t?ng quà nhau trong d?p sinh nh?t và Giáng sinh, n?u b?n ???c 1 ng??i Canada m?i t?i nhà dùng b?a t?i, b?n có th? ch?n mua 1 h?p socola, 1 bó hoa hay m?t chai r??u. ??c bi?t ? thành ph? Quebec, n?u b?n mu?n t?ng r??u cho ai ?ó, hãy ch?c ch?n ?ó là chai r??u ngon nh?t, t?t nh?t b?n có th? tìm. Ho?c không, lúc ???c m?i ??n dùng b?a t?i c?a ng??i Quebec, t?ng hoa c?ng là m?t hình th?c ph? bi?n và ???c ?a thích.

ng??i Canada th??ng t?ng quà trong d?p sinh nh?t và Giáng sinh, khi ???c m?i t?i nhà dùng b?a t?i

 

Nh?ng c?n nh? là không ???c t?ng hoa lily tr?ng, vì ? Canada, hoa ?ó ch? dùng trong ?ám tang. các du h?c sinh c?ng ??ng t?ng ti?n nh? m?t món quà nhé, ng??i Canada th??ng không hay làm nh? v?y. Còn n?u b?n là ng??i ???c nh?n quà, lúc nh?n quà hãy bóc quà ngay t?i ?ó.

4. V?n hóa trong ?n u?ng

V?n hoá dùng b?a ? Canada nhìn chung t??ng ??i tho?i mái và không có nhi?u nghi th?c. T?i thành ph? Quebec thì có m?t s? hình th?c nh?, khá gi?ng v?i nhi?u nh?ng nghi th?c t?i bàn ?n c?a ph??ng Tây:

B?n nên c?m d?a b?ng tay trái và c?m dao b?ng tay ph?i

Ch? ch? nhà b?t ??u dùng b?a r?i m?i ???c dùng, không nên ?n tr??c khi ch? nhà b?t ??u

Khi ?n không ch?ng hai khu?u tay c?a b?n lên bàn

B?n có th? t? ch?i dùng thêm ?? ?n hay u?ng mà không c?n gi?i thích b?t c? ?i?u gì

?? th?a m?t chút th?c ?n ? cu?i b?a v?n có th? ???c ch?p thu?n

Trong m?t b?a ti?c ngày nay ? Canada, vi?c chúc r??u mà không c?ng ly ngày càng tr? nên ph? bi?n vì vi?c c?ng ly ?ôi khi b? coi là quá khách sáo. Tr? nh?ng d?p l? c??i hay nh?ng b?a ti?c k? ni?m, thì vi?c chúc r??u theo cách trang tr?ng c?ng ít ph? bi?n.

V?n hoá dùng b?a ? Canada nhìn chung t??ng ??i tho?i mái và không có nhi?u nghi th?c

Trên ?ây là m?t s? ?i?m c? b?n trong v?n hoá giao ti?p c?a ng??i Canada, du khách chu?n b? du l?ch Canada hay nh?ng ai mu?n bi?t v? nét ??p c?a ng??i Canada thì nên l?u l?i.

N?u b?n có ý mu?n ??n Canada du l?ch, ??i lý Vaness Booking s? giúp b?n ??t ???c nh?ng t?m vé giá r? nh?t và mang l?i m?t hành trình bay thú v?, c?ng nh? cung c?p Vé máy bay t? Canada v? Vi?t Nam ?? giúp quý khách tr? v? sau hành trình du l?ch c?a mình. Chúng tôi c?ng th??ng xuyên c?p nh?t các ch??ng trình khuy?n mãi h?p d?n, b?i v?y hãy th??ng xuyên truy c?p website vemaybay123.vn ?? s?n vé cho nh?ng chuy?n ?i ti?p theo c?a b?n nhé.##journal.issn##: 1946-1879