User Profile

Doxa D182SWB

Bio Statement Th??ng hi?u ??ng h? Doxa luôn mang ??n nhi?u ?i?m b?t ng? trong thi?t k? c?a m?i b? s?u t?p. Và chính ?i?m này ?ã thu hút các cô nàng c?a chúng ta b?i ?a s? ??u ???c ?i theo phong cách th?i trang sang tr?ng, ??ng c?p. Phiên b?n Doxa D182SWB là m?t ?i?n hình ch?ng h?n, nh?ng chi ti?t ??c ?áo ngay d??i ?ây ch?c ch?n s? làm say mê nhi?u tín ?? th?i trang ??ng h? hi?u.

TEXT LINK

TEXT LINK

Doxa D182SWB Mang ??n V? ??p V?a N? Tính V?a Sang Tr?ng B?t Ng?

S? sang tr?ng d??ng nh? ?ã ?n sâu trong t?ng ???ng nét thi?t k? mà th??ng hi?u Doxa D182SWB ?ã mang l?i cho ng??i dùng trong m?y ch?c n?m nay. Ph?i ch?ng ?âu ?ó ch? có tính th?i trang, ki?u dáng ngoài l?i mang ??n nhi?u ?i?u khác bi?t nh?t?


Thi?t k? ??ng h? Doxa D182SWB

Nh?ng khoang hãy bình lu?n nh?ng ?i?u này, y?u t? mà khách hàng quan tâm nh?t là li?u trong thi?t k? ??ng h? Doxa D182SWB có ch?t l??ng không, có t?t nh? l?i ??n? và cách ph?i h?p v?i t?ng phong cách th?i trang, cá tính c?a m?i cô nàng riêng bi?t.

??u Tiên Là V? Thi?t K? ??ng H? Doxa D182SWB

?-- S? t??i m?i, tr? trung luôn là kh?i ngu?n c?a nh?ng câu chuy?n ??p, và phiên b?n ??ng h? th??ng hi?u Doxa D182SWB c?ng là m?t câu chuy?n nh? th?. N? gi?i có th? c?m nh?n h?t ???c ?? sang tr?ng, ??ng c?p mà t?ng ???ng nét thi?t k? ?ã và ?ang ???c l?t t? t?i ?a.

?-- Màu s?c thì ??p mi?n bàn, s? ph?i h?p gi?a tông màu xanh – tr?ng d??ng nh? khá c? k? nh?ng t?o nên hi?u ?ng b?t ng?. Ch?c ch?n nh?ng cô nàng ?ã t?ng s? h?u trên tay chi?c ??ng h? Doxa D182SWB c?ng khó mà c??ng l?i ?? ??p mà nó mang l?i. Qu? th?t là vi di?u các nàng ?!

?-- Còn v? ch?t l??ng thì Doxa luôn tuy?t v?i nh?t b?i t?ng ???ng nét, t?ng ch?t li?u, cách ??t ?? ??u ???c tính toán nh?m hoàn thi?n cho c? v? ngoài thi?t k? l?n b? máy bên trong c?a ??ng h?. ??c bi?t, ?ây l?i là ??ng h? Pin truy?n th?ng nên có r?t nhi?u l?i th? cho ng??i dùng.


Thi?t k? ??ng h? Doxa D182SWB

Thông S? K? Thu?t ??ng H? Doxa D182SWB

M?t vài ?i?m chú ý trong s?n ph?m l?n này là t?ng th? thi?t k? t??ng ??i nh? và mang l?i c?m giác g?n nh?, thanh thoát dành cho phái n?. ?ây c?ng là m?t y?u t? giúp Doxa chinh ph?c ???c ng??i dùng bên c?nh nh?ng m?u ??ng h? có thi?t k? m?nh m? trên th? tr??ng hi?n nay.

Th??ng Hi?u: Doxa
S? Hi?u S?n Ph?m: D182SWB
Xu?t X?: Th?y S?
Gi?i Tính: N?
Kính: Sapphire (Kính Ch?ng Tr?y)
Máy: Quartz (Pin)
B?o Hành Qu?c T?: 2 N?m
B?o Hành T?i H?i Tri?u: 4 N?m – RED Guarantee
???ng Kính M?t S?: 35 mm
B? Dày M?t S?: 9 mm
Ni?ng: Thép Không G?
Dây ?eo: Dây Da Chính Hãng
Màu M?t S?: Tr?ng
Ch?ng N??c: 5 ATM
Ch?c N?ng: L?ch Ngày
Giá bán: 19.600.000? (C?p nh?t ngày 10-09-2018)


Thi?t k? ??ng h? Doxa D182SWB

Phong Cách Th?i Trang Mà Doxa D182SWB Mang L?i

?-- N?u nh? nh?ng cô nàng nào ?ang mu?n t?o ?n t??ng v?i phong cách th?i trang sang tr?ng, n? tính thì Doxa D182SWB có l? là m?t ph? ki?n không th? nào b? qua cho xu h??ng trong nh?ng n?m g?n ?ây.

?-- Không ch? s? h?u ki?u dáng hoàn thi?n và chính s? ??n gi?n trong thi?t k?, ??ng ?i?u trong vi?c k?t h?p màu s?c ?ã giúp các quý bà có th? d? dàng k?t h?p v?i ?a trang ph?c, ?a phong cách m?i lúc, m?i n?i.

?-- Riêng chi ti?t dây da thôi ?ã là m?t cá th? giúp các nàng t? tin di?n các b? cánh l?ng l?y trong các s? ki?n quan tr?ng, mang h?i h??ng hoài c? l?n hi?n ??i. Doxa D182SWB qu? là m?t s? k?t h?p ??y tinh t?.

?-- Liên h? HOTLINE: 1900.6777 ?? ???c s? h?u ngay m?t trong nh?ng dòng s?n ph?m m?i nh?t t? th??ng hi?u Doxa, là phiên b?n ??ng h? Doxa D182SWB.

NGTThuy


##journal.issn##: 1946-1879