User Profile

Mr king travel kingtravel

Bio Statement

Nh?ng ngh? nhân ngh? truy?n th?ng ???c m?i v? ?ây trình di?n các ngh? thu?t làm ngh? c?a mình cho du khách chiêm ng??ng. V?i nh?ng ?ôi bàn tay khéo léo tài hoa, nh?ng ngh? nhân say s?a v?i công vi?c c?a mình. T? ?iêu kh?c, ch?m tr? g?, làm mì Qu?ng t?i làm bánh, … t?t c? ??u ??t t?i trình ?? ?iêu luy?n.
Thú v? h?n khi du khách ???c t? mình tham gia tr?i nghi?m, t? tay làm các món ?n truy?n th?ng trong ch??ng trình “Cooking class”, d??i s? h??ng d?n t?n tình c?a các ngh? nhân lâu n?m.##journal.issn##: 1946-1879