Reader Comments

cai nao tot

by an anh chu minh (2019-03-17)


??u tiên, Cách th?c k?t n?i internet có th? ch?n k?t n?i b?ng wifi ho?c dây m?ng tùy theo ???ng truy?n internet t?i n?i mu?n l?p, tính n?ng c?a camera và yêu c?u c?a b?n xác ??nh xem ??t th? nào ?? có t?m giám sát bao quát khu v?c c?n ???c b?o hi?m nh?t – ?i?u này ???c g?i là l?nh v?c xem. Ti?p theo, xác ??nh kho?ng cách m?c tiêu. Kho?ng cách m?c tiêu là kho?ng cách mà b?n d? ki?n s? thu ???c hình m?c tiêu t? camera quan sát.

N?u b?n mu?n quan sát ng??i ra vào t? c?a nhà, b?n s? ??t camera t? góc phía trên. Góc soi t? h??ng ?ó có t?m quan sát khá r?ng nên chúng ta có th? th?y rõ ai ?i t? h??ng nào sang và ?i vào trong nhà.?? s? l??ng m?i quan sát ???c t?t c? các góc ngách bên ngoài và bên trong c?n nhà. visite my site : l?p camera bình tân

ISSN: 1946-1879