Reader Comments

?i?u tr? tinh trùng y?u

by Mrs Phred nguyen halu (2019-08-28)


T? ch?c Y t? Th? gi?i (WHO) xác ??nh s? l??ng tinh trùng th?p, ho?c oligospermia, vì s?n xu?t ít h?n 15 tri?u tinh trùng trên m?i ml tinh d?ch.
Có s? l??ng tinh trùng th?p có th? khi?n m?t ng??i khó th? thai h?n nh?ng không nh?t thi?t có ngh?a là m?t ng??i vô sinh.
Không ph?i lúc nào c?ng có m?t nguyên nhân rõ ràng cho vi?c có s? l??ng tinh trùng th?p. Tuy nhiên, m?t s? ?i?u ki?n di truy?n, ch?ng h?n nh? h?i ch?ng Klinefelter, có th? ?nh h??ng ??n s? l??ng tinh trùng c?a m?t ng??i.https://chuavosinhhiemmuon.vnCác nguyên nhân khác c?a s? l??ng tinh trùng th?p có th? bao g?m:
r?i lo?n n?i ti?t t?, ch?ng h?n nh? c??ng giáp và suy sinh d?c
nhi?m trùng
Ti?p xúc v?i phóng x? ho?c ??c t?, ch?ng h?n nh? hóa ch?t công nghi?p, thu?c di?t c? và chì
s? d?ng ma túy
u?ng quá nhi?u r??u
s? d?ng thu?c lá
tr?ng l??ng c? th? d? th?a
m?t s? lo?i thu?c
Varicocele
M?t varicocele là s?ng các t?nh m?ch ch?y t? tinh hoàn ??n bìu. Varicocele có th? không gây ra tri?u ch?ng, nh?ng chúng có th? làm gi?m s?n xu?t tinh trùng và gi?m ch?t l??ng tinh d?ch ? m?t s? ng??i. Varicocele có th? phát tri?n ? m?t ho?c c? hai bên.https://chuavosinhhiemmuon.vn/tinh-trung-yeu/

Varicocele r?t ph? bi?n. Theo T? ch?c Ch?m sóc Ti?t ni?u, varicocele ?nh h??ng ??n kho?ng 15% nam gi?i và kho?ng 40% nam gi?i ???c ki?m tra các v?n ?? sinh s?n có tình tr?ng này.

?i?u ?ó nói r?ng, kho?ng 80% nh?ng ng??i b? varicocele không có b?t k? v?n ?? sinh s?n nào.

 Xu?t tinh th??ng xuyên
Xu?t tinh th??ng xuyên có th? d?n ??n tinh d?ch ch?y n??c. N?u m?t ng??i th? dâm ho?c tham gia vào ho?t ??ng tình d?c nhi?u l?n m?i ngày, c? th? h? có th? không có ?? th?i gian ?? t?o ra cùng m?t th? tích ho?c ch?t l??ng tinh d?ch.

Trong m?t nghiên c?u n?m 2016, 20 nam gi?i tuân theo l?ch xu?t tinh hàng ngày trong 14 ngày sau 3 l?n 5 ngày kiêng. Các nhà nghiên c?u ?ã thu th?p và phân tích các m?u tinh d?ch c?a ng??i tham gia vào các ngày 1, 3 và 14 c?a nghiên c?u.

H? phát hi?n ra r?ng c? l??ng tinh d?ch và l??ng tinh trùng có s?n ??u gi?m gi?a ngày 1 và 3 và m?t l?n n?a gi?a ngày 7 và 14.
Xu?t tinh ng??c
Trong quá trình xu?t tinh, tinh d?ch ?i qua ni?u ??o và ra kh?i d??ng v?t. Tuy nhiên, m?t c? th?t bàng quang r?i lo?n ch?c n?ng có th? làm cho tinh d?ch ?i ng??c vào bàng quang, d?n ??n m?t tình tr?ng g?i là xu?t tinh ng??c.

Nh?ng ng??i b? xu?t tinh ng??c có th? s?n xu?t ít tinh d?ch ho?c tinh d?ch có v? m?ng ho?c ch?y n??c.ISSN: 1946-1879