Reader Comments

Bezpieczne alternatywy dla sterydów, o których powiniene? wiedzie?

by Dawson Douglas (2019-10-02)


Sterydy to syntetyczne substancje podobne do m?skich hormonów p?ciowych. S? stosowane w celu zwi?kszenia wzrostu mi??ni i rozwini?cia cech p?ciowych przypisywanych m??czyznom. Zazwyczaj s? przepisywane przez lekarzy w celu leczenia niektórych schorze?, w tym opó?nionego dojrzewania p?ciowego, zaniku mi??ni, a nawet impotencji.

Problem ze sterydami polega na tym, ?e s? one cz?sto nadu?ywane, szczególnie przez sportowców i kulturystów oraz entuzjastów, g?ównie w celu przyspieszenia wzrostu mi??ni i poprawy wyników sportowych. Nadu?ycie mo?e równie? prowadzi? do nieprzyjemnych, a nawet zagra?aj?cych ?yciu warunków. W rezultacie coraz wi?cej osób zwraca si? do alternatywnych sterydów, aby pomóc im w rutynowej kulturystyce i poprawi? swoj? wytrzyma?o??.

Czy istniej? alternatywy dla sterydów?

Tak, s?. W 2004 r. Kongres USA zatwierdzi? ustaw? dotycz?c? zmiany ustawy, która dotyczy?a produkcji sterydów anabolicznych, substancji kontrolowanej. W rezultacie wysi?ki badawczo-rozwojowe koncentrowa?y si? na poszukiwaniu i tworzeniu legalnych alternatyw dla sterydów, które s? nie tylko bezpieczniejsze, ale tak?e zdrowsze. Niektóre z nich obejmuj?:

Suplementy Bia?kowe

Zazwyczaj dost?pne w postaci proszku, suplementy bia?kowe s? ogólnie bezpieczne w u?yciu i maj? najmniejsz? liczb? skutków ubocznych, je?li wyst?puj?. Najcz?stszymi ?ród?ami tych proszków s? soja lub serwatka, co czyni je doskona?? opcj? dla wegan i osób nietoleruj?cych laktozy.

Kreatyna

Kreatyna to rodzaj aminokwasu, który wyst?puje naturalnie w ludzkim ciele, umo?liwiaj?c mu prawid?owe wykonywanie swoich funkcji. Substancja wydaje si? skuteczna w zwi?kszaniu obj?to?ci mi??ni, idealny wynik zarówno dla kulturystów, jak i sportowców. Kreatyna wydaje si? równie? skuteczna w zwi?kszaniu wyników sportowych, ale tylko w przypadku krótkich, szybkich serii. Nie okaza? si? skuteczny w zwi?kszaniu wytrzyma?o?ci. Chocia? cia?o wytwarza t? substancj?, mo?na j? równie? uzupe?nia? ze ?róde? ?ywno?ci. Nie jest to jednak regulowane i istniej? pewne dzia?ania niepo??dane, na które nale?y zwróci? uwag? w przypadku wysokiej lub nadmiernej dawki.

L-glutamina

L-Glutamina jest rodzajem suplementu aminokwasowego, który zwi?ksza obj?to?? mi??ni poprzez regulacj? syntezy bia?ka w organizmie. Wykazano równie?, ?e skutecznie pomaga mi??niom szybciej regenerowa? si? w przypadku kontuzji lub po treningu.

DHEA

DHEA lub dehydroepiandrosteron to kolejna substancja wyst?puj?ca naturalnie w organizmie cz?owieka. Jest znany jako prekursor hormonów, substancja przygotowuj?ca organizm do pó?niejszej produkcji hormonów p?ciowych: estrogenu, testosteronu i progesteronu. Jako suplement DHEA jest cz?sto stosowany w leczeniu zm?czenia nadnerczy. Chocia? jest to jedna z najpopularniejszych alternatyw dla sterydów, zaleca si?, aby przyjmowa? j? pod nadzorem lekarza, aby utrzyma? dawk? i regulowa? poziomy w organizmie.

Szukasz alternatywnych sterydów, które s? zarówno legalne, jak i bezpieczne? W przypadku legalnych suplementów kulturystycznych i ?rodków anabolicznych koniecznie sprawd? moj? stron?: https://tabletkiodchudzanie.com/d-bal-opinie/

ISSN: 1946-1879