Reader Comments

Cao ??ng Y Khoa Ph?m Ng?c Th?ch

by Tr??ng Y Khoa Ph?m Ng?c Th?ch Cao ??ng (2019-07-10)


???c nh?c t?i nhi?u là m?t trong nh?ng cái nôi ?ào t?o ngành ?i?u d??ng có uy tín và ch?t l??ng ??ng ??u nên ?i?m chu?n cao ??ng ?i?m d??ng Hà N?i - Tr??ng Cao ??ng Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch ???c thí sinh quan tâm nhi?u h?n c?. ???c c?p phép c?a B? L?-TB&XH, n?m nay Tr??ng Cao ??ng Y khoa Ph?m Ng?c Th?ch b? ?i?m chu?n và ti?p t?c t?ng ch? tiêu tuy?n sinh các nhóm ngành liên quan ??n nhóm ngành ch?m sóc s?c kh?e và Y t? c?ng ??ng.ISSN: 1946-1879