Reader Comments

?ánh giá kinh ?i?n v? nguyên nhân b?nh tr?, tác h?i và cách phòng

by B?nh Tr? (2018-11-19)


TRI?U CH?NG C?A TR? VÀ BÍ QUY?T CH?A TR? B?NH TR?1. Bi?u hi?n c?a c?n b?nh tr?

Không ph?i khó kh?n ?? bi?t ???c b?n thân mình b? b?nh tr?. N?u nh? ?ang g?p ph?i tr?c tr?c khi ??i ti?n v?i hai tri?u ch?ng d??i ?ây thì ngh?a là m?i ng??i ?ã b? b?nh tr?:

  • Ch?y máu h?u môn:

?ó th??ng th?c s? là bi?u hi?n s?m nh?t và hay g?p hàng ??u c?nh báo c?n b?nh tr?. M?i ??u ch?y máu s? r?t kín ?áo ch? là s? tình c? lúc nhìn th?y phía trên gi?y lau sau lúc ?i n?ng. Nh?ng mà sau này máu b? ch?y nhi?u h?n vì vi?c r?n m?nh lúc táo bón, có kh? n?ng ch?y thành t?ng gi?t hay là phun tia. N?u nh? n?ng h?n, m?i khi ?i v? sinh, ng?i x?m hay khuân vác n?ng thì máu ch?y ra. Xem thêm t?i: https://nilp.vn/

  • Sa tr?:

??i v?i b?nh tr? n?i th??ng thì bi?t ???c khi b?nh ?ã chuy?n sang c?p ?? hai, còn v?i tình tr?ng tr? ngo?i n?u nh? chú ý s? th?y tr? ? phía ngoài h?u môn ngay lúc m?i thành hình. ?? càng lâu búi tr? s? càng t?ng v? kích th??c, gây ra khó ch?u cho b?nh nhân.

2. M?c c?n b?nh tr? li?u có nguy h?i hay không?

N?u nh? không ch?u th?m khám và ?i?u tr? s?m ??n khi b?nh n?ng s? gây r?t nhi?u h?u qu? , nh?:

  • Gây thi?u máu và suy nh??c c? th?.
  • R?i lo?n kh? n?ng bài ti?t.
  • B? bi?n ch?ng sa ngh?t, t?c tr?, t?nh m?ch ibj viêm gây ?au ??n.
  • Nhi?m trùng và có nguy c? ho?i t?.
  • Làm da và máu b? nhi?m trùng khi b?nh tr? t?o th?i c? ?? c?n b?nh rò h?u môn và áp xe h?u môn thành hình,…
3. Bí quy?t ch?a tr? b?nh

V?i ki?n th?c y h?c hi?n t?i, b?nh tr? thông th??ng ???c các th?y thu?c áp ch? d? dàng. Nh?ng th?y thu?c chuyên môn ?ã cho các khuy?n cáo giúp ng??i b?nh tiêu tr?, làm cho gi?m ?i s? ?au ??n vì ch?ng b?nh này. Xem thêm t?i: https://nilp.vn/thuoc-chua-benh-tri/

Ch? ?? ?n u?ng ?úng cách giúp ng??i b? tr? n?ng gi?m ?i s? ?au ??n và có kh? n?ng khi?n cho tiêu tán hoàn toàn b?nh c?a 1 ng??i ? giai ?o?n nh? hay trung bình. B?nh nhân nên u?ng nhi?u n??c và ?n th?c ?n giàu ch?t x?, gi?m thi?u ?n m?n và tránh ?n gia v? cay, nóng, r??u, cà phê, các lo?i ch?a cafein.

Ng??i b?nh không ???c r?n m?nh và không khuân vác n?ng. Hành ??ng r?n s? làm tr? ló ra bên ngoài l? h?u môn n?ng h?n. T??ng t? v?y, b?nh nhân ph?i dùng s?c g?ng m?nh lúc khuân ?? n?ng nh? bàn gh?, t? l?nh… B?nh tr? th??ng hay xu?t hi?n do các bó t?nh m?ch b? tr??ng c?ng lên. Vi?c g?ng hay r?n khi?n cao áp huy?t bên trong các huy?t m?ch, và làm tr??ng c?ng vùng b? tr? h?n h?n. N?u nh? m?i ng??i ch?a m?c b?nh, hành ??ng r?n hay là g?ng có kh? n?ng làm cho m?i ng??i m?c b?nh tr?. Chi ti?t xem t?i: https://soundcloud.com/nilp-blog-benh-tri

B?nh nhân ph?i gi?m thi?u ??ng ng?i quá lâu, không nên ng?i ch?m h?m vì có th? tác ??ng t?i s? l?u thông máu t?i khoang x??ng ch?u, gây d?n ? máu t?i các búi tr?. Môn b?i th?c s? là 1 trong s? các b? môn th? thao r?t h?u ích cho chuy?n ng?n ng?a c?n b?nh tr?. Không nh?ng th?, ?i b? và ch?y ch?m ??u s? h?u công d?ng phòng ng?a ? các m?c ?? khác bi?t.

ISSN: 1946-1879