Reader Comments

T?ng H?p 10+ M?u Thi?t K? Nhà G? ???c Yêu Thích Nh?t N?m 2020

by tan co dien (2019-10-03)


Tuy?n Ch?n 20 M?u Thi?t K? Nhà C?p 4 Giá R? Nhìn Là Mê

 

M?u thi?t k? nhà c?p 4 phù h?p v?i m?i h? gia ?ình b?i s? ?a d?ng c?a nó. B?n mu?n có bi?t th? c?p 4 hay thi?t k? nhà c?p 4 giá r? ??u có trong 20 m?u thi?t k? nhà c?p 4 d??i ?ây.

 

V?i chi phí có h?n, m?u thi?t k? nhà c?p 4 giá r? là s? l?a ch?n tuy?t v?i dành cho b?n. Ch? t? 100-200 tri?u b?n ?ã có th? b?t tay thi công ngay 1 c?n nhà hoàn h?o ?? sinh ho?t v?i ??y ?? ti?n nghi.

Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? mái thái

Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? mái thái là m?u r?t ph? bi?n và là s? l?a ch?n hàng ??u c?a các gia ch?. Mái thái không nh?ng mang l?i s? v?ng chãi mà còn d? dàng làm n?i b?t c?n nhà.

M?u 1: Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? mái thái ??n gi?n

M?u 2:  Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? hi?n ??i v?i ?á granite

M?u 3:  Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? mái thái hình ch? I

M?u 4:  Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? mái thái hình ch? L tr? trung

M?u 5:  Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? v?i ?á hoa c??ng tr?m ?m ?p t??ng

M?u 6:  Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? mái thái l?ch

Thi?t k? n?i th?t phong cách c? ?i?n là m?t phong cách ?ang ???c r?t nhi?u các gia ?ình l?a ch?n, ??c bi?t là các h? gia ?ình có ti?m l?c tài chính t?t. Mang trong mình ?u th? c?a s? sang tr?ng, tinh t? trong các chi ti?t trang trí, các ?? n?i th?t ???c thi?t k? v?i các ???ng nét tinh x?o theo các hoa v?n c? ?i?n nh?ng ???c cách tân ?? phù h?p h?n v?i vi?c s? d?ng trong cu?c s?ng hi?n ??i ngày nay. Hãy cùng xem qua nh?ng thi?t k? n?i th?t phong cách c? ?i?n sau ?ây!

Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? mái b?ng

Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? mái b?ng có h?i h??ng hi?n ??i và n?ng ??ng, thích h?p cho nh?ng gia ?ình tr?. H?n n?a mái b?ng còn giúp c?n nhà ch?ng l?i nh?ng tác ??ng ngoài t? nhiên mùa m?a, n?ng, gió bão,...và ti?t ki?m chi phí khi không c?n ph?i thay tôn hay ngói th??ng xuyên.

M?u 7: Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? t?n d?ng t?i ?a ánh sáng t? nhiên

M?u 8: Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? mái b?ng tr? trung, n?ng ??ng thích h?p cho v? ch?ng m?i c??i

M?u 9:  Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? mái b?ng nông thôn

M?u 10:  Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? phong cách Nh?t v?i g?ch th?i xám ?p t??ng

M?u 11:  Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? mái b?ng 3 gian phù h?p v?i khung c?nh nông thôn

M?u 12:  Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? mái b?ng hi?n ??i có gara ?? xe

Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? mái xéo

Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? mái xéo là c? h?i ?? nh?ng h? gia ?ình có s? thích s? h?u 1 c?n nhà ??c ?áo, ??c nh?t, không gi?ng b?t k? 1 c?n nhà nào khác. Bi?n t?u t? nhà mái thái, các ki?n trúc s? ?ã sáng t?o thành nh?ng ngôi nhà mái xéo ?n t??ng.

M?u 13:  Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? mái xéo ??c ?áo sáng s?a

M?u 14:  Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? mái xéo ?p g? có v??n và sân tr??c

M?u 15:  Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? phong cách Châu M? có gara ?? xe

M?u 16:  Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? gam màu ?m nóng t?o không gian ?m cúng cho các thành viên trong gia ?ình

 

Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? ch? L

Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? ch? L có không gian r?ng, chia thành nhi?u gian, ti?t ki?m di?n tích và th?i gian di chuy?n. D??i ?ây là nh?ng m?u t?ng h?p thi?t k? nhà c?p 4 giá r? ch? L ??p nh?t.

M?u 17:  Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? ch? L

M?u 18:  Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? hi?n ??i

M?u 19:  Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? sang tr?ng

M?u 20:  Thi?t k? nhà c?p 4 giá r? ??n gi?n

20 m?u thi?t k? nhà c?p 4 giá r? trên ?ây s? giúp b?n m??ng t??ng phong cách nhà mà b?n ??nh xây. ??ng quên theo dõi chúng tôi ?? c?p nh?t nh?ng thông tin m?i  nh?t.

ISSN: 1946-1879