Reader Comments

Thu mua ph? li?u tphcm thu mua ph? li?u giá cao

by Hung Thinh Hung Thinh (2019-06-20)


H?ng Th?nh là m?t trong nh?ng công ty có b?n dày l?ch s? v?i h?n 10 n?m ho?t ??ng trong l?nh v?c thu mua ph? li?u. Chúng tôi chuyên nh?n thu mua ph? li?u giá cao m?i n?i trên ??a bàn t?nh ??ng Nai. Bao g?m: thu mua ph? li?u Nh?n Tr?ch, Long Thành, C?m M?, Xuân L?c, Long Khánh, Biên Hòa,…

Chúng tôi cam k?t:

Khi h?p tác v?i chúng tôi, ch?c ch?n khách hàng s? không b? thi?t thòi. Vì chúng tôi luôn ??a ra m?c giá cao nh?t, h?p lý nh?t. Bám sát giá th? tr??ng hi?n t?i. ??m b?o giá cao h?n so v?i nh?ng c? s? nh? l? khác.

 • Thu mua ph? li?u nhanh chóng, g?n l?

Nh?m ti?t ki?m th?i gian cho c? 2 bên, chúng tôi ?ã tìm tòi và xây d?ng quy trình thu mua ph? li?u nhanh chóng, g?n l?. ??m b?o khoa h?c, logic, v?a hi?u qu?, v?a rút ng?n th?i gian.

 • Thu mua ph? li?u ? ??ng Nai m?i s? l??ng

B?n có ph? li?u nh?ng ng?i s? l??ng ít? ??ng lo, hãy liên h? v?i công ty chúng tôi. Chúng tôi không ng?i s? l??ng ít hay nhi?u. Cam k?t thu mua ph? li?u m?i s? l??ng, không qu?n ng?i ???ng xa.

Công ty ph? li?u H?ng Th?nh là ??n v? thu mua ph? li?u s? 1 ? TPHCM, thu mua m?i lo?i ph? li?u không qua b?t c? trung gian. B?i v?y quý khách s? bán ph? li?u cho công ty chúng tôi ???c giá cao nh?t. Hãy liên h? bán ph? li?u cho chúng tôi ?? ???c giá cao nh?t cho quý v?.

Thanh lý ph? li?u và thông báo cho chúng tôi ??n ?? d? th?u thu mua ph? li?u tphcm; tham gia ??u th?u cho các gói thanh lý ph? li?u c?a các khách hàng m?i d? theo t?ng quý, t?ng n?m ho?c dài h?n n?a.

Thu mua ph? li?u tphcm thu mua ph? li?u ??ng các lo?i, nhôm các lo?i, chì, k?m, s?t thép lo?i 1, 2, 3, niken, ??ng lo?i 1, 2, 3, nhôm lo?i 1, 2, 3, inox, nh?a lo?i 1, 2, các v?t li?u b?ng kim lo?i, gi?y các lo?i, nh?a, ?ng nh?a ti?n phong, dây ?i?n, dàn máy công nghi?p, dàn máy vi tính, ?i?n t?, ?i?n l?nh ?i?n, ?? ?i?n gia d?ng, máy công nghi?p, ?i?n công nghi?p, c? ??, c? mô t?, dây truy?n s?n xu?t ch? bi?n nông lâm, thu? h?i s?n, máy s? d?ng cho nông nghi?p, công nghi?p…máy xây d?ng và t?t c? các lo?i ph? li?u khác v?i kh?i l??ng l?n c?a xí nghi?p, nhà máy, công ty, c? s? ch? t?o, ch? bi?n, s?n xu?t. ? tphcm và các ??a ph??ng khác c?a Mi?n Nam.

??ng là m?t lo?i h?p kim có tác d?ng vô cùng quan tr?ng trong ??i s?ng sinh ho?t hàng ngày c?a con ng??i c?ng nh? trong s?n xu?t c?a các công ty xí nghi?p. Tuy nhiên, sau m?t th?i gian ??ng không còn s? d?ng ???c n?a và chúng ???c ?em ?i bán l?i cho các c? s? thu mua ??ng ph? li?u. T? ?ây, ??ng ph? li?u s? ???c phân lo?i, bóc tách và mang ?i tái ch? ?? s? d?ng vào nh?ng vi?c khác nhau.


Thu mua ph? li?u ??ng Nai, thu mua phe lieu dong nai

Hi?n nay, vi?c ??a ra giá thu mua ph? li?u ??ng ph? thu?c r?t nhi?u vào y?u t? ch?t l??ng c?a ??ng ph? li?u. B?i, v?i m?i lo?i ??ng s? có hàm l??ng ??ng khác nhau cho nên giá tr? thu mua c?ng s? có s? khác nhau. Vì v?y, hi?n t?i c? s? thu mua ph? li?u H?ng Th?nh  ?ã phân ??ng ph? li?u ra làm 3 lo?i chính nh?m ?ánh giá ch?t l??ng c?ng nh? ?? báo giá cho khách hàng m?t cách chính xác nh?t.

 • Ph? li?u ??ng lo?i 1: ?ây là lo?i ??ng có giá cao nh?t, ??c ?i?m c?a lo?i ??ng này là không l?n t?p ch?t và các kim lo?i khác, th??ng là khúc ng?n ho?c nguyên cu?n trong các lo?i dây cáp l?n c?a ngành ?i?n và vi?n thông
 • Ph? li?u ??ng lo?i 2: là lo?i dây ??ng dùng làm dây ?i?n trong sinh ho?t hay các lo?i mô t?..., ??ng lo?i này th??ng có ??c ?i?m s?i nh?, có l?n m?t s? t?p ch?t và các kim lo?i khác cho nên giá thu mua lo?i này s? th?p h?n ??ng lo?i 1.
 • Ph? li?u ??ng lo?i 3: ?ây là lo?i có giá tr? th?p nh?t, th??ng ???c th?i ra trong quá trình gia công c? khí chính xác.

Thu mua ph? li?u nhôm – Giá bao cao, ??m b?o uy tín

T? khi thành l?p ??n nay, chúng tôi ?ã h?p tác cùng nhi?u cá nhân, t? ch?c ?? thu mua các lo?i ph? li?u. ??c bi?t là thu mua ph? li?u nhôm và nh?n ???c s? tin t??ng, tín nhi?m. ?i?u ?ó là nh? vào các y?u t?:

 • ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p

Chúng tôi s? h?u ??i ng? nhân viên chuyên nghi?p, có ki?n th?c quan sát và nh?n ??nh giá ph? li?u t?t. ??c bi?t nhân viên luôn t? v?n nhi?t tình, s?n sàng h? tr? gi?i ?áp 24/24.

 • Thu mua ph? li?u nhôm giá cao

Chúng tôi chuyên mua ph? li?u nhôm các lo?i v?i m?c giá cao, phù h?p v?i ch?t l??ng ph? li?u. Do ?ó, khách hàng không s? tình tr?ng b? ép giá.

 • Thu mua nhôm ph? li?u t?n n?i

Chúng tôi ti?n hành thu mua ph? li?u nhôm t?n n?i v?i quy trình khoa h?c. Ngay khi nh?n ???c thông tin, nhân viên s? ti?n hành kh?o sát t?n n?i. N?u ng??i bán ??ng ý v?i m?c giá thì chúng tôi s? cho xe ch? chuyên d?ng ??n t?i n?i ?? thu mua.

Công ty chúng tôi s? c?n c? vào t?ng lo?i ph? li?u s?t ?? ti?n hành ??nh giá và thu mua ph? li?u s?t giá cao. ??c bi?t, dù b?n có ít hay nhi?u ph? li?u, công ty chúng tôi v?n áp d?ng thu mua ph? li?u s?t t?n n?i v?i m?c giá cao nh?t có th?, ?em l?i ngu?n l?i l?n cho b?n. Bên c?nh v?n ?? th?c m?c công ty chúng tôi thu mua lo?i s?t ph? li?u nào thì câu h?i giá thu mua ph? li?u s?t t?i Công Ty Thu Mua Ph? Li?u H?ng Th?nh c?ng là m?i b?n tâm l?n c?a các b?n. Vì v?y chúng tôi cung c?p b?ng giá s?t ph? li?u m?i nh?t n?m 2019 nh? sau:

Lo?i ph? li?u

Giá thu mua (Tính theo kg)

S?t thép lo?i 1

8.000 – 10.500 VND

S?t thép lo?i 2

7.500 – 8.800 VND


Hi?n nay, có r?t nhi?u c? s? thu mua ph? li?u ra ??i. M?i c? s? l?i có ch?t l??ng d?ch v? khác nhau, ??a ra m?c giá thu mua chênh l?ch. Do ?ó, th?t khó ?? l?a ch?n 1 ??n v? uy tín, ch?t l??ng nh?t.

H?ng Th?nh là m?t trong s? ít nh?ng ??n v? chuyên thu mua ph? li?u ? TPHCM ??m b?o uy tín, giá t?t, ??t l?i ích c?a khách hàng lên hàng ??u.

V?i 10 n?m kinh nghi?m thu mua ph? li?u, chúng tôi s? h?u m?t ??i ng? nhân viên có trình ??, hi?u bi?t r?ng, th?m ??nh giá t?t, thu mua nhanh chóng.

Chúng tôi chuyên thu mua ph? li?u các lo?i, ??c bi?t là thu mua inox 304, inox 201, inox 430,… thu mua ph? li?u công trình làm b?ng inox.Chúng tôi cam k?t:

Chúng tôi cam k?t v?i khách hàng s? có ???c m?c giá t?t nh?t n?u bán ph? li?u inox cho chúng tôi. Tuy?t ??i không có tình tr?ng ép giá. ??ng th?i, chúng tôi còn ??a ra nhi?u ph??ng th?c thanh toán nhanh g?n, ?u tiên thanh toán tr?c ti?p b?ng ti?n m?t.

D??i ?ây là b?ng giá inox ph? li?u tham kh?o n?m 2019:

Ch?ng lo?i

Lo?i

Giá

??n v? tính

Inox ph? li?u

Inox 304

28.000 – 38.000

KG

Inox 201

11.000 – 17.000

KG

Inox 430

9.000 – 13.000

KG

Báo giá thu mua ph? li?u h?p kim

H?p kim là h?n h?p các nguyên t? kim lo?i ho?c gi?a nguyên t? kim lo?i này v?i nguyên t? phi kim khác. H?p kim có r?t nhi?u lo?i. Có th? k? ??n nh?: h?p kim d?ng ph?c t?p, h?p kim s?t, h?p kim ?en, h?p kim màu,… Chính vì v?y, m?c giá thu mua ph? li?u h?p kim s? khác nhau.

Ngoài ra, m?c giá này còn ph? thu?c vào s? l??ng nhi?u hay ít, ph? thu?c vào th?i ?i?m th? tr??ng c?ng nh? ??n v? thu mua. Do ?ó, r?t khó ?? ??a ra m?t con s? chính xác.

Tuy nhiên, nhìn chung giá ph? li?u h?p kim (các lo?i) s? dao ??ng t? 300.000 ??n 500.000/kg.

 • Thu mua ph? li?u h?p kim giá c?nh tranh

Khi bán ph? li?u h?p kim cho chúng tôi, ng??i bán hoàn toàn có th? yên tâm. Vì m?c giá mà chúng tôi ??a ra hoàn toàn c?nh tranh, theo giá th? tr??ng. ??m b?o cao h?n m?c giá so v?i ng??i thu mua nh? l?.

 • Thu mua ph? li?u h?p kim m?i s? l??ng

Chúng tôi s?n sàng thu mua ph? li?u h?p kim, thu mua ph? li?u niken m?i lúc m?i n?i. ??c bi?t không ng?i s? l??ng dù ít hay nhi?u, không ng?i ?i xa. Do ?ó, hãy liên h? ngay v?i chúng tôi khi ?ang c?n tìm ??n v? thu mua ph? li?u.

 • Thu mua ph? li?u h?p kim nhanh chóng

H?ng Th?nh là m?t trong nh?ng công ty chuyên nghi?p v?i ??i ng? nhân viên có trình ?? cao, có kinh nghi?m ??nh giá. Chính vì v?y, ??m b?o thu mua ph? li?u m?t cách nhanh chóng.

 

CÔNG TY TNHH TH??NG M?I PH? LI?U H?NG TH?NH

 • CS1: 229 Nguy?n Th? Tú, Ph??ng Bình H?ng Hòa, Q.Bình Tân, Tphcm
 • CS2: 75/71 Lý Thánh Tông – F Tân Th?i Hòa– Q. Tân phú
 • CS3: 3/135, ?p Bình Thu?n 1 – Xã Thu?n Giao, Huy?n Thu?n An, Thu?n Giao, Thu?n An, Bình D??ng
 • Tel: 0945842830 – H?ng Th?nh
 • Email: lehieublbp93@gmail.com
 • Web: https://thumuaphelieuhungthinh.com/

 

https://twitter.com/thumuaphelieuht

https://www.facebook.com/thumuaphelieuhungthinh/

https://www.youtube.com/channel/UCW-57CKr3WJ8w4X5-YHMpXQ/

https://www.flickr.com/photos/hungthinhphelieu/

https://soundcloud.com/hungthinhphelieu

https://moz.com/community/users/13242881

https://bocxepgiare.enjin.com/profile/20044234/

https://git.hacksaar.de/phelieuhungthinh

https://pendidikan.id/main/member/1442-phelieuht/about

http://heisenberg.csic.edu.uy/phelieuhungthinh

http://www.ohmstudio.com/users/phelieuht

https://soundation.com/user/phelieuhungthinh

https://gitlab.coko.foundation/phelieuht

https://gitlab.kitware.com/phelieuhungthinh

http://www.lycominghousing.org/lyco/UserProfile/tabid/42/userId/2963/Default.aspx

http://ejurnal.plm.ac.id/index.php/Teknovasi/user/viewPublicProfile/16916

http://www.cp2.g12.br/ojs/index.php/meduc/user/viewPublicProfile/46485

ISSN: 1946-1879