Reader Comments

Cam ket khi mua sat thep tai Manh Tien Phat

by satthep giare (2019-06-19)


Cam k?t c?a công ty:
  • S?n ph?m 100% m?i, chính hãng, có b?o hành v? ch?t l??ng
  • ?áp ?ng ???c các yêu c?u ??a ra cho s?n ph?m s?t-thép xây d?ng nh?: ?? g? sét th?p h?n h?n so v?i s?t-thép thông th??ng,?? b?n c? h?c cao, s?c ch?u l?c t?t,ch?t l??ng ??m b?o,???c ki?m nghi?m và ch?ng nh?n
  • N?u phát hi?n s?n ph?m gi? m?o, ??n bù  200% t?ng hóa ??n. N?u giao hàng không ?úng m?u mã,quý khách có th? ??i tr? mà không m?t b?t k? chi phí nào
  • Mi?n phí v?n chuy?n trên toàn qu?c, giao hàng t?n công tr??ng,trong 2h ngay sau khi ??t hàng.

Ngoài ra quý khách có th? tham kh?o thêm các b?ng báo giá s?t thép m?i nh?t t?i ?ây

- B?ng Báo Giá Thép Hòa Phát

- B?ng Báo Giá Thép Vi?t Nh?t

M?nh Ti?n Phát chúng tôi v?i h?n 20 n?m ho?t ??ng trên th? tr??ng. Chúng tôi luôn mong mu?n mang ??n nh?ng ?i?u t?t nh?t ??n v?i m?i khách hàng.

Khi quý khách g?i ?i?n ??t hàng t?i c?a hàng chúng tôi. Dù s? l??ng có ít hay l?n ??n ?âu chúng tôi c?ng ??u nhanh chóng mang ??n ngay cho quý khách. Không ?? cho quý khách ph?i ??i lâu m?t th?i gian.

ISSN: 1946-1879